Acte necesare infiintarii unei societati cu raspundere limitata (SRL)

1.         Cererea de înregistrare (original) această cerere se ridică de la Registrul Comerțului, se completează și se semnază de unul din viitori asociați

2.     Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original) rezervarea denumirii formei se face la Registrul Comerțului. Dovada de rezervare de denumire se obține in maxim 1 ora de la depunerea cererii și este valabila 3 luni de la data eliberarii ei.

Pentru rezervarea unei denumiri, sunt necesare urmatoarele acte:

– cerere-tip pentru solicitarea rezervarii

– dovada platii taxei de rezervare la casieria Oficiului Registrului Comertului

3.       Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) – Declaratia va purta dată certă emisă de notar sau avocat și se va da numai în cazul în care noua societate înființată va avea un asociat unic, fie persoană fizică, fie persoană juridică.

4.       Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – Declaratia se face in fata unui notar public sau în fața unui avocat care va da dată certă actului respectiv.

5.         Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – Declarația pentrru speciumenul de semnătură se dă în fața unui notar public.

 

6.         Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

7.         Actul constitutiv (original) –  Cuprinsul actului constitutiv difera in functie de forma juridica a societatii comerciale.

Actul constitutiv va fi redactat in atatea exemplare cate parti contractante sunt, plus doua alte exemplare (unul care va ramane depus la arhiva de acte a notarului sau avocatului si un alt exemplar care va fi depus la Oficiul Registrului Comertului).

8.     Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social – Actul de spațiu reprezinta actul care atesta dreptul de deținere a spațiului în care va funcționa sediul social al societății comerciale.

Societatea in curs de infiintare poate incheia prin fondatorul-fondatorii săi actul de spatiu (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere etc.).

9.       Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – Societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de 200 de lei.

Aportul la capitalul social poate fi:

– în numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate)

– în natura

Dovada privind efectuarea varsamintelor în numerar se poate face cu foaia de vărsământ de la CEC sau de la o banca comerciala.

Dovada aportului în natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a bunului.

10.         Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

11.      Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – Certificatul de cazier fiscal se obține prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului. Pentru aceasta se va completa un formular la momentul depunerii dosarului pentru înființarea societății.

12.      Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv. – Acordul este obligatoriu in cazul in care societatea comerciala va avea sediul intr-un imobil cu mai multe locuinte in care s-a constituit o asociatie de locatari sau proprietari.

Acordul se semneaza de catre reprezentantul legal al asociatiei si va fi insotit de acordul vecinilor direct afectati (stanga, dreapta, sus, jos).

13.      Dacă este cazul:

– actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine, original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);

– hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);

– mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);

EnglishRomanian
SUNA ACUM