Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

Așa cum spuneam într-un articol mai vechi, subiecții procesuali principali sunt: suspectul și partea vătămată.

Suspectul  și drepturile lui

Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect.

Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, care sunt:

 • dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
 • dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
 • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
 • dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
 • dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
 • dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;

Persoana vătămată și drepturile ei

Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată.

În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
 • dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
 • dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
 • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
 • dreptul de a fi ascultată;
 • dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;
 • dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română;
 • dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.

EnglishRomanian
SUNA ACUM