Strategia C. I. I. Dumitru Iulia Monica în vederea îndeplinirii cu succes a atribuțiilor ce revin ca urmare a desemnării în calitate de administrator/lichidator judiciar – partea a 2-a

b) Strategia pentru lichidarea societăților aflate în faliment în conformitate cu Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

În urma verificării înregistrărilor contabile ale societății se stabilește situația activului și pasivului debitoarei, se întocmește lista obligațiilor, lista bunurilor debitoarei, lista creanțelor de recuperat și se întocmește bilanțul de începere al lichidării, precum și inventarierea bunurilor din averea debitorului conform art. 101 din legea 85/2014, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii.

Se vor notifica toți creditorii societății, în conformitate cu art. 100 raportat la art. 147 – 148 din Legea 85/2014, cu indicarea celor ale căror creanțe au fost născute după data deschiderii procedurii.

Se va întocmi, depune și afișa la grefa instanței Tabelul Preliminar/Suplimentar al tuturor obligațiilor debitoarei, iar după afișarea acestora se va depune și afișa la grefa instanței inventarierea completă a bunurilor debitoarei în prezența administratorului acesteia și se vor lua măsuri de conservare a bunurilor (inclusiv sigilarea acestora, dacă va fi cazul).

Pentru valorificarea optimă a bunurilor debitoarei se va proceda la vânzarea imediată a bunurilor perisabile și a celor supuse deprecierii după efectuarea evaluării imediate a acestora și a aprobării metodei de valorificare și a raportului de evaluare de către comitetul creditorilor.

În vederea recuperării creanțelor debitoarei se vor notifica toți debitorii acesteia și se vor efectua toate demersurile necesare în vederea recuperării creanțelor debitoarei, inclusiv formularea de acțiuni în justiție pentru încasarea creanțelor debitoarei.

Totodată vor fi supuse evaluării celelalte active ale societății și vor fi formulate propuneri către Comitetul Creditorilor în vederea stabilirii modalității optime de valorificare a acestora și va proceda la valorificarea acestora conform hotărârii Comitetului Creditorilor.

În conformitate cu art. 160 din legea 85/2014 se va supune aprobării creditorilor și judecătorului sindic planul de distribuire și se va proceda la distribuirea sumelor rezultate ca urmare a valorificării bunurilor și încasărilor creanțelor către creditori potrivit art. 161 din lege.

Se va depune la dosarul cauzei și se va comunica tuturor creditorilor raportul final în conformitate cu prevederile art. 167 din Legea 85/2014, formulându-se propunerea de închidere a procedurii în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) din legea 85/2014.

EnglishRomanian
SUNA ACUM