OG 15/2008 astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 221/2008 – aplicare si consecinte juridice

            În data de 04.02.2008 a intrat în vigoare Ordonanța nr. 15/30.01.2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ.

            Potrivit art. 1 alin. (1) din această ordonanță “În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

–        1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

–        1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;883985_88818247

–        1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei; “

            În data de 31.10.2008 a intrat în vigoare Legea nr. 221/27.10.2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr/ 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, în care în Articolul unic sunt prevăzute următoarele: „La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

–        1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

–        1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creştere de 6%;

–        1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare;„.

            Astfel, potrivit Legii nr. 221/2008, principala modificare o reprezintă majorarea coeficientului de multiplicare de 1.000 pentru personalul didactic și didactic auxiliar la 400,00, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 și care reprezintă valoarea de referință pentru creșterile salariale ulterioare.

            Însă, deşi Legea nr. 221/2008 prevedea aceste creşteri salariale pentru personalul didactiv şi personalul didactic auxiliar, începând cu 1 octombrie 2008, totuşi instituțiile angajatoare nu au procedat la calculul şi plata drepturilor salariale, potrivit prevederilor acestei legi.

La data de 09.10.2008, la sesizarea Guvernului României, pe rolul Curţii Constituţionale s-a format dosarul nr. 1977A/2008 ce avea ca obiect constatarea neconstituţionalităţii Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda pentru anul 2008 personalului din învăţământ, act normativ care, în opinia Guvernului ¨prezintă grave vicii constituţionale¨.

Prin Decizia nr. 1093/15.10.2009, Curtea Constutuţională a constatat că “Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda pentru anul 2008 personalului din învăţământ este constituţională”.

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi general obligatorie.

Totuşi, în ciuda Deciziei Curţii Constituţionale, Guvernul României, încălcând principiul separaţiei puterilor în stat, a emis O.U.G. nr. 136/2008, care prin dispoziţiile sale a limitat efectele creşterilor salariale dispuse de Parlament prin Legea nr. 221/2008.

OUG 136/2008 a fost adoptată la data de 28.10.2008 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 739/31.10.2008.

Din cuprinsul OUG 136/2008 reies următoarele:

Majorarea cu 50% a salariilor tuturor categoriilor de personal care se finanţează din fonduri publice determină cheltuieli bugetare suplimentare în anul 2009 de circa 21 miliarde de lei, respectiv aproape 4% din PIB, la care dacă s-ar adăuga şi influenţele ce decurg din creşterea punctului de pensie ar rezulta un efort bugetar total de 36 miliarde de lei, respectiv 6,2% din PIB.

În această situaţie, stabilitatea economică a României nu mai putea fi asigurată, ducând la irosirea câştigurilor macroeconomice obţinute în ultimii ani. Riscul de a ne reîntoarce în perioada de stagflaţie, caracteristică deceniului trecut, trebuie, în aceste condiţii, luat în mod serios în calcul, având urmări dramatice asupra nivelului de trai al românilor, pe termen lung.

Aceste majorări salariale vor avea un puternic impact asupra economiei româneşti.”

Drept urmare, aplicarea Legii nr. 221/2008 a fost amânată până în luna aprilie 2009 iar prin prin art. 4 din OUG nr. 136/2008 au fost abrogate din O.G. 15/2008 următoarele  “liniuţa a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. a, liniuţa a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. c) şi referirile la valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 pentru perioada octombrie – decembrie 2008 din cadrul anelxelor 1.1, 1.2, 2 şi 3”.

În data de 03.11.2008 pe rolul Curţii Constituţionale s-a înregistrat dosarul nr. 9091 ce a avut ca obiect “constatarea neconstuţionalităţii a dispoziţiilor O.U.G nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008”.

Prin Decizia nr. 1221/12.11.2008, Curtea Constituţională “a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constat că dispoziţiile O.U.G nr. 136/2008 (…) sunt neconstituţionale”.

Decizia Curţii Constituţionale este definitvă şi general obligatorie.

Cu o zi înainte de pronunţarea acestei decizii, respectiv în data de 10.11.2009, Guvernul României a adoptat o altă ordonanță de urgență, respectiv OUG nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 15/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 759/11.11.2008.

OUG 151/2008, după ce în art. 1 pct. 1 modifică denumirea OG nr. 15/2008, prin art. I pct. 2 și 3, reduce în mod substanțial majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învățământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a OG nr. 15/2008.

Prin Decizia nr. 842/02.06.2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 464/06.07.2009, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și 3 din OUG 151/2008, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ sunt neconstituţionale.

De asemenea, prin Decizia nr. 989/30.06.2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 531/31.07.2009, cât și prin Decizia nr. 984/30.06.2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 542/04.08.2009, ambele referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea OG 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, precum și a dispozițiilor art 2 și 3 din OUG nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi ale art. 2 şi art. 3 din OUG nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar sunt neconstituţionale.

Pentru emiterea acestor decizii, Curtea a observat că prevederile art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008 reduc în mod substanţial majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a OG nr. 15/2008.

Așa cum am precizat anterior, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1221/12.11.2008, declarase deja ca fiind neconstituţională o reglementare similară adoptată de Guvern tot printr-o ordonanţă de urgenţă.

Astfel, OUG 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 modifica unele prevederi ale OG 15/2008, astfel cum fusese aprobată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament.

Raportând cele reţinute prin considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 1221 din 12 noiembrie 2008, Curtea a observat că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis şi cu privire la situaţia creată prin adoptarea OUG 151/2008.

Ca urmare, Curtea a constatat că OUG 151/2008 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) şi (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.

De asemenea, Curtea a reţinut că, în pofida faptului că unele dispoziţii cuprinse în art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 şi-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp, neconstituţionalitatea constatată loveşte actul normativ în ansamblul său, astfel că efectele Deciziei nr. 842/02.06.2009 se întind şi cu privire la dispoziţiile legale care nu mai sunt în vigoare.

            Deciziile Curții Constituționale sunt definitive şi general obligatorii.

            Așadar, au fost emise 4 decizii ale Curții Constituționale prin care s-a stabilit ca orice încercare a Guvernului României de adoptare a unor acte normative de modificare a unui act emanat de la Parlamentul României, este considerată neconstituțională.

            Prin urmare, OG nr. 15/30.01.2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ precum și Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea OG nr. 15/2008privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ sunt pe deplin aplicabile.

            Totuși, chiar și în prezent, există numeroși pârâții, instituții de studii superioare, care nu au înțeles să procedeze la respectarea acestor două acte normative.

            În Monitorul Oficial nr. 60/30.01.2009 a fost publicată OUG nr. 1/29.01.2009 prin care s-a stabilt că este și rămâne în vigoare până cel mai târziu la data de 31 martie 2009 o serie de acte normative, precum și OG 15/2008, ordonanță căreia i s-au adus o serie de modificări.

            Astfel, art. 2 din OUG nr. 1/2009 prevede următoarele:

            „La art. 11 alin (1), literele a) şi b) din OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

    „a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;

    b) pentru perioada 1 aprilie – 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;”.

            De asemenea, art. 3 din OUG 1/2009 prevede că:

            „Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la OG nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă”.

            Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 989/2009, a constatat că dispoziţiile art. 2 și 3 din OUG nr. 1/2009 sunt neconstituţionale.

            Ulterior, în Monitorul Oficial nr. 211/01.04.2009 a fost publicată OUG nr. 31/01.04.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, prin care este stabilit în art. 2 că:

            „Alineatul (1) al art. 11 din OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1, cu următorul cuprins:

            „a1 ) pentru perioada 1 – 30 aprilie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;”.

2. Litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „b) pentru perioada 1 mai – 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;„.

            În Monitorul Oficial nr. 286/30.04.2009 a fost publicată OUG nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009, prin care este stabilit în art. 2 că:

            „OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11alineatul (1), litera a1 va avea următorul cuprins:

„a1 pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;”.

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.                                                      3.  Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b se abrogă”.

            De remarcat faptul că, atât prin dispozițiile art. 2 și 3 din OUG nr. 1/2009, cât și prin dispozițiile art. 2 și 3 din OUG nr. 31/2009 și dispozițiile art. 2 din OUG nr. 41/2009 se reglementează modificări ale unor prevederi introduse prin art. I pct. 2 și 3 din OUG nr. 151/2008, prevederi constatate neconstituționale de către Curtea Constituțională.

            Cum modificările aduse de OG 15/2008, prin dispozițiile art. I pct. 2 și 3 din OUG 151/2008 nu-și mai produc efecte, fiind suspendate de drept, potrivit art. 31 alin. (3), fraza a II-a din legea nr. 47/1992, nici modificările aduse prin acte normative ulterioare unor prevederi legale suspendate de drept nu pot produce efecte.

            Într-o astfel de situație, ca urmare a constatării prin decizii succesive de către Curtea Constituțională a neconstituționalității modificărilor aduse de Guvern OG 15/2008, așa cum aceasta a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, este evident că în prezent OG nr. 15/2008, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 și 2009 personalului din învățământ funcționează în condițiile în care aceasta a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008.

            Deși au fost formulate numeroase acțiuni în justiție, acțiuni soluționate favorabil de către instanțele de judecată, totuși reclamanții nu au primit drepturile bănești cuvenite.

            Instituțiile pârâte nu procedează, de bunăvoie, la achitarea sumelor la care au fost obligate de instanțele de judecată.

EnglishRomanian
SUNA ACUM