Negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – dispozitii generale

Art.129 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale.

3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.

6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.

Art.140 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de (…) unităţi, angajatorii sau organizaţiile patronale vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu a iniţiat negocierile în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3), organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care iniţiază negocierile conform art. 129 alin. (5) vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective.

(2) Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) va fi transmis în formă scrisă tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii negocierilor. Acestea vor confirma în scris primirea respectivului anunţ şi acceptarea sau refuzul participării la negociere. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la negocieri.

Art.130 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

1) În termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere prevăzute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.

2) La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii şi data până la care urmează a îndeplini această obligaţie.

3) Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.

4) Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali ori a reprezentanţilor angajaţilor, după caz, vor cuprinde cel puţin date referitoare la:

  1. situaţia economico-financiară la zi;
  2. situaţia ocupării forţei de muncă

5) Tot la prima şedinţă de negociere părţile vor consemna în procesul-verbal u1131288_12247313rmătoarele:

  1. componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;
  2. nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;
  3. durata maximă a negocierilor convenită de părţi;
  4. locul şi calendarul reuniunilor;
  5. dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;
  6. dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
  7. alte detalii privind negocierea.

6) Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanşate.

7) La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor în care se va consemna conţinutul negocierilor.

EnglishRomanian
SUNA ACUM