Licența și Disertația pe durata stării de urgență

Nu cred ca am spus vreodată, dar lucrez mult cu personal care își desfășoară activitatea în mediul didactic.

În data de 7 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României

Vă prezint mai jos informațiile pe care le-am considerat importante.

Examenul de licenţă/diplomă constă din 1-2 probe, stabilite de către Senatul universitar, după cum urmează:

a)proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b)proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

Metodologia proprie a fiecărei instituţii de învăţământ superior acreditate va preciza, în funcţie de specificul fiecărui program, numărul probelor şi modul de susţinere a acestora (oral, scris, probă practică).

Probele menţionate pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

Prin derogare, pentru anul universitar 2019-2020, pe perioada stării de urgenţă, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, probele menţionate la primul alineat,pentru examenul de licenţă/diplomă se pot desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.

Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii.

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.

Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.

Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Prin derogare, pentru anul universitar 2019-2020, pe perioada stării de urgenţă, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, susţinerea lucrării de disertaţie se poate desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.

Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii.

Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen.

Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.

Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.

Pe durata stării de urgenţă, fiind suspendată activitatea didactică directă (interacţiunea „faţă în faţă”), instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de învăţământ (platforme on-line).

Cadrele didactice vor raporta săptămânal, către responsabilii desemnaţi de conducerea facultăţilor/departamentelor, activitatea desfăşurată prin intermediul platformelor on-line.

Activităţile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activităţi de cercetare etc., care impun interacţiunea „faţă în faţă”, vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă.

Pe perioada stării de urgenţă, având în vedere infrastructura din universităţi, activităţile de evaluare a studenţilor se pot desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.

EnglishRomanian
SUNA ACUM