Informații despre Comitetele Sectoriale

Comitetele sectoriale sunt instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza legii la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional în vigoare.

La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

1. Chestiuni diverse
• Comitetul sectorial este obligat să aducă la cunoştinţa tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în compunerea organului de conducere.
• Tribunalul va menţiona în registrul special modificările din statut, precum şi schimbările din compunerea organului de conducere al comitetului sectorial.
• Orice altă federaţie patronală sau orice altă federaţie sindicală reprezentativă la nivel de ramură, înfiinţată conform legii, care îşi exprimă dorinţa în acest sens, poate deveni membră de drept a comitetului sectorial deja înfiinţat, în măsura în care face dovada reprezentativităţii valabile în ramura în care este înfiinţat comitetul şi pentru care solicită afilierea. De acelaşi drept beneficiază şi federaţiile sindicale / patronale nereprezentative, cu condiţia respectării statutului şi a celorlalte prevederi legale.

2. Atribuțiile comitetelor sectoriale
Principalele atribuţii ale comitetelor sectoriale sunt:
a)participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;
b)participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;
c)susţin promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe;
d)participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;
e)validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior;
f)recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia;
g)încurajează şi stimulează participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;
h)colaborează, în scopul realizării obiectului lor de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;
i)oferă partenerilor sociali consultanţă în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
j)realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura reprezentată;
k)acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România;
l)propun furnizorilor de formare profesională calificările şi competenţele asociate acestora, precum şi corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate;
m)stabilesc prin statutul propriu alte activităţi în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.

3. Finanțarea comitetelor sectoriale
Finanţarea comitetelor sectoriale se asigură:
a)de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin bugetul Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), care devine ordonator secundar de credite bugetare, ca autoritate finanţatoare în urma semnării unui contract de finanţare; numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane;
b)din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate, activităţi finanţate de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, la propunerea UECNCFPA;
c)din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor şi a standardelor de pregătire profesională, activităţi finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), la propunerea UECNCFPA;
d)din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestaţiile efectuate terţilor;
e)din alte venituri realizate prin programe;
f)din donaţii şi/sau sponsorizări

Dacă aveți nevoie de consiliere privind modalitatea de funcționare sau de dobândire a personalității juridice a unui comitet sectorial, mă puteți contacta fie la tel.: 0724347252, fie la adresa de mail: avocatiuliadumitru@gmail.com

EnglishRomanian
SUNA ACUM