Incheierea, semnarea, inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate

Art.141 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:1138686_24060909

1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.

2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment

Semnarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Art.136 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentanţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.

Înregistrarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Art.143 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor, la inspectoratul teritorial de muncă;

Dosarul întocmit în vederea înregistrării contractului colectiv de muncă la nivel de unitate şi a actelor adiţionale

Art.143 alin.2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată

Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:

 1. contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;
 2. dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 3. împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
 4. dovezile de reprezentativitate ale părţilor;
 5. procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor;

Precizări suplimentare privind înregistrarea contractului colectiv de muncă:

 • contractele colective de muncă depuse spre înregistrare, inclusiv anexele, trebuie să fie semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, de părţile semnatare.
 • convocarea părţilor îndreptăţite să participe la negocierea colectivă se face, de regulă de angajator, în scris, printr-o adresă care trebuie să cuprindă, cel puţin, data, ora şi locul şi scopul întâlnirii. Adresa se comunică personal, sub semnătură de primire, prin poştă sau e-mail ş.a. Convocarea la negocierea colectivă poate fi făcută şi de către organizaţia sindicală sau reprezentanţii salariaţilor.
 • împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă servesc la identificarea persoanelor care au fost mandatate să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • în cazul în care, la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă, participă altă/alte persoană/perosane decât reprezentantul legal al unităţii, se va depune documentul prin care aceasta/acestea este/sunt mandatată/mandatate;

                  – pentru reprezentantul/reprezentanţii sindicatului reprezentativ se va depune documentul emis de sindicat cu persoanele mandatate să negocieze şi să semneze;

               – în cazul sindicatului nereprezentativ dar afiliat la o federaţie reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea se va depune documentul emis de federaţie cu persoanele mandatate să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă, urmare a solicitării şi mandatării sindicatului nereprezentativ;

            – pentru reprezentantul/reprezentanţii salariaţilor se va depune documentul întocmit ca urmare a mandatării de către de adunarea generala a salariaţilor să negocieze şi să semneze.

               – pentru angajator, documente care să ateste această calitate, aşa cum rezultă din lege, statut, ori regulament de funcţionare, după caz (act constitutiv, certificat constatator emis de ONRC).

                   – pentru sindicatul reprezentativ:

 1. hotărâre judecătorească definitivă de dobândire a personalităţii juridice şi ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului şi/sau componenţa organelor de conducere;
 2. hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate;

                  – pentru sindicatul nereprezentativ dar afiliat la o federaţie reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea:

 1. hotărâre judecătorească definitivă de dobândire a personalităţii juridice a sindicatului nereprezentativ;
 2. hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate a federaţiei;
 3. ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului şi/sau componenţa organelor de conducere a federaţiei;
 4. documentul prin care sindicatul nereprezentativ solicită şi mandatează federaţia pentru a participa la negociere;

                       – pentru reprezentantul/reprezentanţii salariaţilor orice document din care să rezulte alegerea în conformitate cu prevederile legale, însoţit de lista cu semnăturile salariaţilor care au participat la adunarea generală.

Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, a acordului de muncă sau a actului adiţional de modificare a prevederilor contractului colectiv de muncă sau acordului colectiv se înregistrează la registratura I.T.M. Bucureşti şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • numărul de ieşire a cererii din unitate;
 • numărul de pagini al contractului colectiv de muncă, acordului colectiv sau actului adiţional depus spre înregistrare;
 • datele de identificare ale unităţii, sindicatului, reprezentanţilor salariaţilor după caz (partea care depune spre înregistrare contractul colectiv de muncă, acordul colectiv sau actul adiţional);
 • obiectul principal de activitate;
 • natura capitalului social (de stat, mixt sau privat);
 • numărul total de salariaţi ai unităţii;
 • durata contractului colectiv de muncă, a acordului colectiv sau a actului adiţional, cu menţiunea că acesta se va aplica de la data înregistrării la I.T.M. Bucureşti sau de la o dată ulterioară;
 • menţiunea că a încetat contractul colectiv de muncă/acordul colectiv încheiat anterior, sau precizarea că nu a mai fost înregistrat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii;
 • menţiunea că la nivelul unităţii nu există sindicat reprezentativ;
 • menţiunea că au fost respectate toate clauzele contractului colectiv de muncă încheiat la nivel superior, aplicabil.

Neînregistrarea contractului colectiv de muncă şi a actelor adiţionale

Art.145 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Inspectoratele teritoriale de muncă vor proceda la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de prezenta lege. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, contractele colective de muncă vor fi restituite semnatarilor pentru îndeplinirea condiţiilor legale.

Art.146 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată):

1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:

 1. părţile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2);
 2. nu sunt semnate de către organizaţii sindicale care reprezintă mai mult de jumătate din totalul angajaţilor din sectorul sau grupul de unităţi pentru care s-a negociat contractul;
 3. reprezentantul oricărei părţi care a participat la negocieri nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului şi acest fapt a fost consemnat în procesul-verbal de negociere

2) La nivel de unitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat fără semnătura tuturor părţilor numai în cazul în care partea semnatară care reprezintă angajaţii acoperă mai mult de jumătate din totalul angajaţilor.

Art.147 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă părţile interesate se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

EnglishRomanian
SUNA ACUM