Hotararea 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Hotararea 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.

Aceste prevederi se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

Vă rog să regăsiți aici Modelul declaraţiei.

Pentru fiecare zi liberă în condiţiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizaţie care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul va depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;

b)copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;

c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020

d)dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.

Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine obligatoriu următoarele elemente:

a)datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

b)contul bancar;

c)numele reprezentantului legal al angajatorului;

d)suma totală solicitată;

e)numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.

Documentele se transmit prin poşta electronică la adresa electronică comunicată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei. În situaţia în care nu pot fi transmise prin poşta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor .

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare a documentelor, să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Aici regăsiți informații despre toate actele normative adoptate în contextul decretării stării de urgență pentru împiedicarea răspândirii virusului COVID 19.

EnglishRomanian
SUNA ACUM