Divizare societate prin transmitere de patrimoniu

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind divizarea unei societăţi  prin transmiterea unei părţi din patrimoniul său uneia sau mai multor societăţi existente (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Etapa I

Cererea se depune pentru fiecare societate participantă, la ORCT unde este înregistrată iar proiectul de divizare se publică prin intermediul unui singur ORCT, la opţiunea solicitantului.

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte, pentru desemnarea experţilor/expertului,conform art. 2433 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau hotărârea adunării generale, prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de divizare întocmit de fiecare din societăţile participante la divizare, semnată de reprezentanţii acestora (original);
 2. Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante la divizare (original);
 3. Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la divizare şi pe pagina de Internet a ONRC;
 4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 5. Dovezile privind plata tarifului legal.

Etapa a II-a

* Toate documentele pe care se întemeiază cererile de la aceasta etapă se depun în 2 exemplare identice, respectiv în original sau în copie certificată, după cum este prevăzut pentru fiecare document, la oficiul registrului comerţului, care le va transmite tribunalului competent.

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte, bifată la pct. 4.18: „Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea divizării în registrul comerţului”;
 2. Cererea adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii supuse divizării, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerţului;
 3. Cererea de înregistrare pentru fiecare societate participantă (original);
 4. Hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante la divizare privind aprobarea divizării, conform art. 246 alin. (1) din lege (original);
 5. Dacă este cazul:
  • actul modificator, privind diminuarea capitalului social al societăţii supuse divizării parţiale prin desprinderea unei părţi din patrimoniu;
  • actul modificator privind majorarea capitalului societăţii/societăţilor existente la care se face transmiterea (original);
 6. Actul constitutiv actualizat al societăţilor care participă la divizare, în original;
 7. Dovada publicării proiectului de divizare vizat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 8. Situaţia financiară de divizare;
 9. Dovada depunerii proiectului divizare spre menţionare la toate ORCT unde sunt înregistrate persoanele juridice implicate;
 10. Raportul expertului/experţilor desemnaţi de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate asupra proiectului de divizare;
 11. Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante (copie);
 12. Rezoluţia pentru desemnarea experţilor/expertului conform art. 2433 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau hotărârea adunării generale prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de divizare întocmit de societăţile participante, semnată de reprezentanţii acestora (copie);
 13. Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de Internet a societăţii/societăţilor care participă la divizare şi pe pagina de Internet a ONRC;
 14. Certificatul de înregistrare şi, după caz, certificatele constatatoare (originale), dacă intervin modificări ale elementelor cuprinse în acesta (activitate principală, denumire, formă juridică, sediu);
 15. Dacă este cazul:
  • Anexa 2 privind investiţia străină;
  • declaraţia-tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani;
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de  legislaţia specifică în domeniul  sanitar, sanitar – veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia – tip;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • alte acte doveditoare (ex: acte de înregistrare a noilor asociaţi/ administratori/ cenzori – persoane juridice – copii certificate);
 16. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 17. Dovezile privind plata taxei/tarifului legal;

Informații suplimentare:

 • Dacă se solicită publicarea în Monitorul Oficial a extrasului din proiectul de divizare se va depune şi extrasul (original).
 • În situaţia în care se hotărăşte ca divizarea să îşi producă efecte la o dată ulterioară adoptării hotărârii, hotărârea tribunalului  va fi menţionată în registrul comerţului iar divizarea va fi înregistrată la data stabilită de parţi pentru producerea efectelor acesteia.

Dacă aveți nevoie de servicii în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului, oriunde în țară, nu ezitați să ne contactați sau să achiziționați un produs direct din Shop-ul nostru! Veți primi servicii de cea mai bună calitate, documente realizate de un avocat cu experiență din 2007 la prețuri imbatabile. Mai mult decât atât, întreaga procedură se desfășoară electronic, fără să fie necesar să vă deplasați la sediul cabinetului de avocat sau să stați la cozi interminabile la Registrul Comerțului.

Dacă nu găsiți în Shop produsul de care aveți nevoie, ne puteți contacta fie la nr. de tel.: 0724347252, fie prin mail la următoarea adresă: avocatiuliadumitru@gmail.com

EnglishRomanian
SUNA ACUM