Declaratie pe proprie răspundere a părintelui care nu beneficiază de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, conform Anexei la Hotărârea 217/2020

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, cu domiciliul în ……………………………., legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………, CNP ………………, având calitatea de angajat la ……………………………, în funcţia de ……………………….., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

1.numele şi prenumele …………………………………………………., în vârstă de ……. ani;

2.numele şi prenumele …………………………………………………., în vârstă de ……. ani;

3.numele şi/prenumele …………………………………………………., în vârstă de ……. ani,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada ………………. nu beneficiez de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Data

Semnătura

SUNA ACUM