Cum contestăm procesele – verbale prin care s-au aplicat amenzi contravenționale în perioada stării de urgență

Probabil că deja știe toată lumea că în timpul cât a fost decretată stare de urgență, în România au fost acordate multe amenzi celor care nu au respectat întocmai prevederile ordonanțelor militare emise în această perioadă.

Prin art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cuantumul amenzilor pentru nerespectarea prevederilor instituite prin ordonanțele militare, au fost stabilite astfel:

– de la 2000 lei la 20.000 lei pentru persoane fizice; și

– de la 10.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice.

Sume mari, știu, mai ales pentru cei care au intrat în somaj tehnic sau care au salariul minim pe economie sau o pensie și mai mica.

Dar am și o veste buna!

Prin comunicatul de presă din data de 6 mai 2020, Curtea Constituțională a României a transmis că: “Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență este neconstituțională, în ansamblul său”.

Asta înseamnă că și amenzile primite în temeiul OUG 34/2020 sunt neconstituținale.

Fiind neconstituționale, banii pot fi recuperați.

Însă asta nu se rezolvă ex lege.

Amenzile trebuie contestate în instanța iar judecătorul, prin sentința pe care o pronunță, dispune anularea procesului – verbal de constatare și sancționare a contravenției acordate în baza OUG 34/2020.

Așadar, contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate.

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient.

În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.

Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.

Așadar, a fost aplicată o amendă contravențională.

Această amendă poate fi, bineînțeles, contestată.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Termenul de 15 zile se calculează, fie de la data înmânării de către agentul constatator cu ocazia aplicării amenzii, fie de la data primirii prin poștă sau de la data afișării la domiciliul contravenientului.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

În cuprinsul plângerii formulate trebuie solicitate următoarele:

În principal:

1 anularea procesului – verbal seria … nr. ……. Din data de ………. Și comunicat a data de ……………………….. emis de către……………………………….

2 exonerarea de la plata amenzii sau, după caz, restituirea amenzii achitate în cuantum de ………………..

În subsidiar

  1. înlocuirea sancțiunii aplicate cu o altă sancțiune, în virtutea rolului activ al instanței

Anexat plângerii trebuie depuse următoarele:

  • Copie de pe cartea de identitate
  • Copie de pe procesul – verbal de constatare și sancționare a contravenției
  • Alte probe: martori, înscrisuri sau alte probe prin care puteți dovedi netemeinicia amenzii primite
  • În cazul în care sancțiunea a fost aplicată în baza OUG 34/34/2020 se va depune și copie de pe Comunicatul CCR prin care se constată neconstituționalitatea OUG 34/2020 sau (când va fi publicată) Decizia CCR privind neconstituționalitatea OUG 34/2020

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii.

În cazul în care instanța decide să respingă plângerea formulate, mai există o posibilitate prin declararea apelului și reanalizarea plângerii de către instanța superioară.

Sper ca v-au fost de folos informațiile primate și demersurile pentru anularea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în perioada stării de urgență, primate în temeiul OUG 34/2020.

SUNA ACUM