Constituire comitet sectorial

Comitetele sectoriale sunt instituții de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza legii la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel național în vigoare.

La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Etapele constituirii unui comitet sectorial

1. Etapa 1 – acordul și pregătirea documentelor

Pentru înființarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puțin două organizații, una patronală și una sindicală, de tip federativ și reprezentative la nivelul aceleiași ramuri, potrivit legii, pentru care se înființează respectivul comitet.
Prin excepție, acolo unde angajatorul este un minister, pentru înființarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puțin unei organizații sindicale reprezentative la nivel de ramură și a ministerului, respectiv a autorității de reglementare care are rolul de angajator.

Confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național pot desemna o singură federație sindicală, respectiv o singură federație patronală nereprezentativă membră, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, pentru a participa la înființarea comitetului sectorial al ramurii respective.
De asemenea, din componența comitetului sectorial mai pot face parte și reprezentanți ai asociațiilor profesionale din ramura de activitate respectivă.

2. Etapa 2 – depunerea documentelor la Tribunalul București și dobândirea personalității juridice

Acțiunea în instanță în vederea dobândirii personalității juridice de către comitetele sectoriale, precum și actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

2.1 Acte necesare
Pentru dobândirea personalității juridice potrivit prezentei legi, persoana împuternicită în acest scop de către comitetul sectorial va depune la Tribunalul București următoarele acte :

a)cerere de înscriere a comitetului sectorial ca persoană juridică de utilitate publică;
b)copie de pe sentința civilă de înființare a federației patronale la nivel de ramură, respectiv a federației sindicale;
c)copie de pe sentința se reprezentativitate si a federației sindicale dar si a organizației patronale
d)actul constitutiv al comitetului sectorial;
e)statutul comitetului sectorial, semnat de către constituenții acestuia, care trebuie să conțină cel puțin următoarele: datele de identificare ale constituenților, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de funcționare, structura și atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale comitetului sectorial – modalități de alegere și revocare, scopul și obiectivele, drepturile și obligațiile membrilor comitetului sectorial, precum și dispoziții legate de divizare, comasare sau lichidare; – atenție, este necesar si acordul privind aceasta asociere;
f)avizul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților pentru înființare; – este necesar acest aviz înainte de depunerea dosarului la tribunal
g)dovada existenței sediului și a patrimoniului inițial;
h)hotărârea judecătorească de înființare a comitetului sectorial în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, dacă aceasta există.

2.2. Procedura soluționării cererii de către Tribunalul București
Tribunalul București, la primirea cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, va examina și se va asigura:
a)dacă s-au depus actele indicate mai sus;
b)dacă actul constitutiv și statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale în vigoare;
c)să nu existe o înregistrare în registrul special unui alt comitet sectorial în aceeași ramură de activitate.

În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată o citează în camera de consiliu pe persoana împuternicită (care poate fi și un avocat), căreia îi solicită, în scris, remedierea neregulilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute, Tribunalul București va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea persoanei împuternicite.
Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.
Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare.

2.3. Cale de atac
Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.
Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii.
Recursul se judecă cu citarea persoanei împuternicite a comitetului sectorial, în termen de 45 de zile. Instanța de recurs redactează decizia și restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunțare.

2.4. Registrul special
Tribunalul va ține un registru special, în care se înscriu: denumirea și sediul comitetului sectorial, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de admitere a cererii de înscriere.
Înscrierea în registrul special prevăzut se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.

2.5. Dobândirea personalității juridice a Comitetului sectorial
Comitetul sectorial dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de admitere a cererii.

2.6. Acte restituite de instanță
Originalul procesului-verbal de constituire și al statutului, pe care tribunalul certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor, în copii certificate de persoana împuternicită și vizate de tribunal, se va păstra în arhiva acestuia.

Dacă aveți nevoie de consiliere privind modalitatea de funcționare sau de dobândire a personalității juridice a unui comitet sectorial, mă puteți contacta fie la tel.: 0724347252, fie la adresa de mail: avocatiuliadumitru@gmail.com

EnglishRomanian
SUNA ACUM