Comparatie introductivă între asociație și fundație

ASOCIAȚIE FUNDAȚIE
Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.
personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.
Act constitutiv si statut în formă autentică sau atestat de avocat Act constitutiv si statut în formă autentică sau atestat de avocat
Activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Prin derogare, în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

a)actul constitutiv;

b)statutul asociaţiei;

c)actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

d)dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

* de verificat condiții referitoare la denumire

Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

a)actul constituiv;

b)statutul;

c)acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

d)dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

 

Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Fundația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere.

Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

Termenul de apel este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere.

Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul
Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.  
Taxa de timbru 100 lei
SUNA ACUM