CCM – Reprezentarea partilor la negocierea contractului colectiv de munca

thb_281105_cr_dig_01_05Reprezentarea angajatorului

Art.134 lit.A din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;

Reprezentarea angajatilor

Art.134 lit.B din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

a) la nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanţii angajaţilor, după caz;

Inexistenţa sindicatului reprezentativ

Art.135 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:

 1. dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;
 2. dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.

Alegerea reprezentanţior salariaţilor

Art.221 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată:

1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.

2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.

3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Art. 222 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată:

1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu.

2) Numărul de reprezentanţi aleşi ai salariaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariaţi ai acestuia.

3) Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

Mențiuni ce trebuie cuprinse în procesul verbal de alegere a reprezentantului/reprezentanţilor salariaţilor să cuprindă:

 • data când are loc adunarea generală a salariaţilor;
 • numărul total al salariaţilor;
 • numărul salariaţilor care participă la alegerea reprezentantului/reprezentanţilor salariaţilor;
 • numărul şi numele salariaţilor care asigură numărătoarea voturilor;
 • numărul reprezentanţilor salariaţilor aşa cum a fost convenit cu angajatorul;
 • propunerile făcute cu privire la numele reprezentantului/reprezentanţilor salariaţilor;
 • numărul de voturi cu care a/au fost ales/aleşi reprezentantul/reprezentanţii salariaţilor;
 • specificaţia cu privire la îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate;
 • atribuţiile, modul de îndeplinire a acestora, durata şi limitele mandatului;
 • mandatarea în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă şi a actelor adiţionale, după caz;
 • semnaturile participanţilor la adunarea generala.

Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor

Art.223 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată:

Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:

 1. să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern;
 2. să participe la elaborarea regulamentului intern;
 3. să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;
 4. să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil;
 5. să negocieze contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.

Deși Codul muncii precizează ca atribuție a reprezentanților salariaților, negocierea contractului colectiv de muncă, totuși Legea dialogului social nr. 62/2011 are în vedere și activitatea de semnare a CCM.

Art. 224 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată şi completată:

Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile legii.

Reprezentarea părţilor la negocierea contractului colectiv de muncă în sectorul bugetar

Reprezentarea angajatorului

Art.137 lit.A din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

 1. la nivel de unitate, de către conducătorul instituţiei bugetare sau de către persoana mandatată în acest scop;

Reprezentarea angajaţilor

Art.137 lit.B din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

 1. la nivel de unitate, grup de unităţi sau sector de activitate, de organizaţiile sindicate legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi, în caz contrar aplicându-se prevederile art.135.
EnglishRomanian
SUNA ACUM