Boala profesională

Legea nr. 319/ 2006 definește cee două noțiuni și reiese că avem de-a face cu o boală profesională.

g)accident de muncă – vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

h)boală profesională – afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

Cu privire la solicitarea de despăgubiri/indemnizații etc.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevede faptul că cel care suferă un accident de muncă sau o boală profesională are dreptul, în temeiul ei, să i se acopere următoarele (de către Casa de Pensii):

a)reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

b)reabilitare şi reconversie profesională;

c)indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

d)indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

e)compensaţii pentru atingerea integrităţii;

f)despăgubiri în caz de deces;

g)rambursări de cheltuieli.

h)pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;

i)pensie de urmaş în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională. (art. 18)

De asemenea, tot Legea 346/2002 prevede, la art. 4 alin. (2) faptul că „În situaţia în care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, în mod subsidiar şi complementar, intră în funcţiune răspunderea civilă, potrivit dreptului comun.”,de unde rezultă că în situația în care nu au fost acoperite prejudiciile potrivit Legii 346/2002, se poate merge pe o cerere întemeiată pe răspundere civilă delictuală pentru acoperirea prejudiciilor materiale și morale suplimentare și pentru care trebuie îndeplinite condițiile atragerii răspunderii delictuale și probarea acestora. 

Important: Art. 34 din Legea nr. Legea nr. 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă (lege care creează cadrul general în materia sănătăţii şi securităţii în muncă şi are ca scop „instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.” prevede că:

(1)Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti.

 (2)Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă.

 (3)Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

 (4)Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii.

SUNA ACUM