Ce-am mai scris

Caption placed here

Documente necesare pentru modificarea obiectului de activitate la ONRC

1. Cererea de înregistrare (original) – se ridica de la Oficiul National al Registrului Comertului; 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original) Hotărârea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi...
Read More

Incheierea, semnarea, inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate

Art.141 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată: 1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni. 2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni. 3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni negocierea acestuia...
Read More

Reprezentativitatea organizatiilor sindicale la nivel de unitate

Art.51 alin.1 lit.C din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată: au statut legal de sindicat; au independenţă organizatorică şi patrimonială; numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii. Constatarea condiţiilor de reprezentativitate Art.51 alin.2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată: Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei...
Read More

CCM – Reprezentarea partilor la negocierea contractului colectiv de munca

Reprezentarea angajatorului Art.134 lit.A din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată: a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz; Reprezentarea angajatilor Art.134 lit.B din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată: a) la nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către reprezentanţii angajaţilor, după caz; Inexistenţa sindicatului reprezentativ Art.135 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011,...
Read More

Negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – dispozitii generale

Art.129 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată: 1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi. 2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale. 3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă. 4)...
Read More

Regimul juridic al unei persoane fizice autorizate (PFA)

Persoană fizică autorizată reprezintă persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. Persoanele fizice autorizate trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României. Pot desfăşura activităţi economice sub forma unei PFA, persoanele fizice care: au împlinit vârsta de 18 ani; nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; au un sediu...
Read More

O.U.G. nr. 44/16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

CAPITOLUL  I Dispoziţii generale Art. 1. – (1)Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi...
Read More

Formalitati la Oficiul Registrului Comertului pentru infiintarea unui SRL

Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie va avea sediul societatea, de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora. Dosarul va cuprinde pe langa actele necesare infiintarii, cererea de inregistrare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca: a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada...
Read More

Acte necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanelor fizice autorizate (PFA)

1. Cererea de înregistrare  – se ridică de la Registrul Comertului; 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original) – se obține de la Registrul Comerțului. Cererea pentru rezervarea denumirii poate fi depusă înainte de a fi depus tot dosarul pentru constitutirea unei PFA sau odată cu depunerea întregului dosar. 3. Carte de identitate sau paşaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul; 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie...
Read More

Despre mostenire si liberalitati – extras din noul Cod civil (ultimele modificari pana la data de 15.02.2013)

CARTEA a IV-a Despre moştenire şi liberalităţi*) *) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a IV-a sunt cuprinse în art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.    TITLUL I Dispoziţii referitoare la moştenire în general    CAPITOLUL I Dispoziţii generale     Noţiune    Art. 953. – Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă.     Deschiderea moştenirii    Art. 954. – (1) Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia. Punere în aplicare prin Lege 71/2011 : Art. 91. – Moştenirile...
Read More

Moștenirea in Noul Cod civil – Reguli generale

Potrivit art. 955 alin. (1) din noul Cod civil., patrimoniul succesoral „se transmite prin moștenire legală, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin testament”. Momentul deschiderii moștenirii coincide cu momentul morții persoanei care laă moștenirea (art. 954 alin. (1) noul Cod civil). Stabilirea momentului exact al deschiderii moștenirii prezintă importanță juridică, astfel: În funcție de acest moment se determină sfera persoanelor chemate la moștenire, fie în temeiul legii, fie în baza unui testament, capacitatea...
Read More

Testamentul în noul Cod civil

Potrivit art. 1304 din noul Cid civil: „Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numit testator, dispune, în una din formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață”. Nu este obligatoriu ca testamentul să fie realizat în formă autentică (poate fi și olograf). Cuprinsul principal al testamentului îl constituie actele de dispoziție cu titlu gratuit privitoare la bunurile pe care testatorul le va lăsa la moartea sa, adică legatele. Legatele pot...
Read More

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în noul Cod civil

Noul cod civil (art. 970 – 974) recunoaște soțului supraviețuitor trei categorii de drepturi: Un drept de moștenire în concurs cu clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase; Un drept de moștenire special cuprinzând „mobilierul și obiectele de uz casnic”, precum și, Un drept temporar de abitație asupra locuinței Prima problemă care se pune la moartea unuia dintre soți este determinarea masei succesorale (adică a drepturilor și obligațiilor care o compun). În afară de bunurile...
Read More

(FR) Les documents nécessaires pour la constitution d’une SàRL

1.                 La déclaration de la personne étrangère qu’elle n’a pas effectuée des activités économiques en Roumanie ou qu’elle n’est pas inscrite avec des faits fiscaux dans le casier fiscal roumain et que la personne en cause accomplie les conditions de la loi roumaine pour avoir la qualité d’associé unique; –           la déclaration doit être faite devant l’avocat roumain. 2.                 Déclaration de l’administrateur de la future société concernant le spécimen de signature –         la déclaration se fait devant le notaire roumain...
Read More

Acte necesare infiintarii unei societati cu raspundere limitata (SRL)

1.         Cererea de înregistrare (original) – această cerere se ridică de la Registrul Comerțului, se completează și se semnază de unul din viitori asociați 2.     Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original) – rezervarea denumirii formei se face la Registrul Comerțului. Dovada de rezervare de denumire se obține in maxim 1 ora de la depunerea cererii și este valabila 3 luni de la data eliberarii ei. Pentru rezervarea unei denumiri, sunt necesare urmatoarele acte:...
Read More

Ce trebuie sa stii inainte sa iti infiintezi un SRL (societate cu raspundere limitata)

1. Verificarea indeplinirii conditiilor cu privire la fondatori Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea nr. 31/1990. Această va fi o declarație pe care asociatul o va da în fața unui avocat sau în fața unui notar. 2. Alegerea formei juridice SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA...
Read More

Modalitati de a divorta

Divortul in fata judecatorului Cererea de divort se depune personal, fie de catre unul dintre soti, fie de amandoi. Divortul poate avea loc prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot. Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot. Un divort fara acordul partilor, implica audieri de martori, interogatoriu si orice alte probe necesare in functie de capetele de acuzare ce se aduc. Se vor stabili mai...
Read More