Avizul pentru caz de forță majoră eliberat de CCIR

Anul 2020 e un an în care România traversează o perioada grea. De fapt, nu doar România ci, întreaga lume.

Acum trebuie să facem față unor evenimente pe care, nici măcar în zilele cele mai grele, nu ni le-am imaginat.

Dar, iată că viața bate filmul încă o dată!

Odată cu răspândirea virusului COVID 19 și cu decretarea stării de urgență, tot mai multe societăți au fost afectate.

Azi voi povesti despre cum se poate obține Avizul care atestă existența unui caz de forță majoră eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României

Așa cum arată Codul civil: Forța majoră este definită ca fiind: „orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”

Forţa majoră, potrivit doctrinei şi jurisprudenţei, desemnează acel fapt ori situaţie, intervenite dintr-o cauză exterioară, care constituie un obstacol imprevizibil şi de neînlăturat în executarea obligaţiei asumate.

Tot Codul civil arată că, „dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră”.

Răspunderea înlăturată de care vorbește Codul civil este a părții care invocă imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, iar prejudiciul este cel generat co-contractantului urmare neexecutării obligației de către partea care invocă forța majoră.

Potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 335/2007, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale internaţionale.

Astfel, pentru a putea aviza existența forței majore, trebuie să existe un contract, care să conțină o clauză de forță majoră, și ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

Aproape toate contracteleconțin clauze referitoare la forța majoră, care stabilesc în general ce se întâmplă atunci când ceva extern și imprevizibil împiedică una dintre părți să-și îndeplinească obligațiile agreate.

Iată ce scrie pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie a României: „Unele clauze de forță majoră chiar pot fi prevăzute astfel încât să includă epidemiile sau pandemiile. Atunci când o clauză de forță majoră este prevăzută în sens mai general – chiar fără să includă epidemiile sau pandemiile, însă prevede orice act sau fapt survenit dincolo de controlul sau voința părților afectate, atunci răspândirea epidemiei sau pandemiei poate fi considerată ca un eveniment de forță majoră. Cu toate astea, o clauză de forță majoră insuficient definită, care se referă numai la evenimente naturale, intemperii etc. sau doar menționează sintagma un eveniment de forță majoră, ar putea fi considerată ca insuficientă pentru a putea exonera de răspundere”.

Cum se obține avizul care atestă existența unui caz de forță majoră:

Solicitantul, completează Cererea pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră în baza unui formular standard.

La cererea, solicitandul va depune, cel putin urmatoarele documente:

  • contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;
  • înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;
  • alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;
  • împuternicirea persoanei delegate/copie CI delegate.
  • dovada achitării tarifului în valoare 500 euro plus T.V.A. plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii.

Dacă rezultă fără echivoc existenţa cazului de forţă majoră se eliberează Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul Camerei de Comerț și Industriei a României

EnglishRomanian
SUNA ACUM