ANUNT
CU PRIVIRE LA DEPUNEREA PLANULUI DE REORGANIZARE
A ACTIVITATII SOCIETATII WERK ENERGY SRL

Nr.117/20.07.2023
1. Date privind dosarul: Număr 25643/3/2021, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila.
2. Debitor: WERK ENERGY SRL
Sediul: Bucuresti, Splaiul Independentei nr.291-293, et.1, Cam.2, sector 6
Tel: 0729.155.273, mail: energie@werkenergy.eu si office@werkenergy.eu
Numar de inregistrare ORC J40/21102/2004 si Cod unic de înregistrare: 17051718
3. Administrator judiciar: C.I.I.Dumitru Iulia Monica
Cod de identificare fiscala: 21410291;
Sediul : București, Str. Caloian Județul, nr. 17, bl. B4C, sc. B, ap. 57, Sector 3
Numar de inregistrare in registrul Formelor de Organizare: RFO I – 0931 din data de 19.01.2018
Tel : 0724347252, Email: avocatiuliadumitru@gmail.com
Nume si prenume reprezentant practician in insolventa – Dumitru Iulia Monica.
Subscrisul C.I.I.Dumitru Iulia Monica, in calitate de Administrator judiciar al debitorului WERK ENERGY
SRL conform incheierii de sedinta din data de 09.09.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.
25643/3/2021, formulam in conformitate cu art. 137 alin.1 din Legea 85/2014, prezentul
ANUNT
CU PRIVIRE LA DEPUNEREA PLANULUI DE REORGANIZARE
A ACTIVITATII SOCIETATII WERK ENERGY SRL
prin care aducem la cunoștință tuturor creditorilor, precum si altor persoane interesate:


Depunerea PLANULUI DE REOGANIZARE A ACTIVITATII SOCIETATII WERK
ENERGY SRL întocmit de către debitoare prin administratorul special conform art. 132
alin.1 lit. a) din legea 85/2014.
Convocarea Adunarii Creditorilor la sediul debitoarei, pentru data de 21.08.2023 orele 14.00,
cu urmatoarea ordine de zi: ”Exprimarea votului asupra planului de reorganizare a activitatii
societatii WERK ENERGY SRL, propus de catre debitoare prin administratorul special, cu
colaborarea administratorului judiciar, ce a fost depus la dosarul cauzei”.
In baza prev. art. 48 alin. 4) coroborat cu prev. art. 137 alin. 1) este admisibila votarea prin
corespondenta a ordinei de zi propuse.
Prin intreprinderea acestui demers se înțelege ca planul este public, putand fi consultat pe site-ul
administratorului judiciar www.avocatiuliadumitru.ro, la dosarul cauzei, la sediul debitoarei, precum
si la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, fiind transmis scanat si prin email creditorilor, la
adresele de email furnizate administratorului judiciar sau la cererea acestora.
Publicarea prezentului anunț urmărește asigurarea publicității si opozabilității fata de terți, astfel încât
planul sa fie adus la cunoștința creditorilor.
In consecință, apreciem ca de la data publicării prezentului anunț toate părțile interesate vor fi socotite
ca au cunoștință despre planul de reorganizare propus.
Administrator judiciar,
C.I.I.Dumitru Iulia Monica
Prin practician in insolventa Dumitru Iulia Monica

PLAN REORGANIZARE WERK ENERGY SRL 12072023

SUNA ACUM