Acte necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanelor fizice autorizate (PFA)

1. Cererea de înregistrare  – se ridică de la Registrul Comertului;

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original)se obține de la Registrul Comerțului. Cererea pentru rezervarea denumirii poate fi depusă înainte de a fi depus tot dosarul pentru constitutirea unei PFA sau odată cu depunerea întregului dosar.

3. Carte de identitate sau paşaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;

4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);

5. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original)se dă în fața unui notar, în formă legalizată ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura;

6. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii  – este un formular care se ridică de la Registrul Comerțului;

7. Dacă este cazul:

– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);

– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);

8. Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) sau Documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

9. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

Precizări suplimentare:

 • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată;
 • În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.

Dovezile privind sediul profesional / puncte de lucru pot fi făcute, la alegerea solicitantului, cu unul dintre următoarele documente:

 • Certificat de rol fiscal/rol agricol, în termen de valabilitate,
 • Contract de vânzare-cumpărare, intabulat
 • Contract de schimb, intabulat
 • Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice şi persoane juridice ori între persoane fizice,
 • Contract de subînchiriere,
 • Contract de concesiune, intabulat,
 • Contract de leasing imobiliar,
 • Contract de comodat, în original, în formă autentică sau sub semnătură privată, însoţit de actul doveditor al proprietarului, intabulat,
 • Contract de donaţie, în formă autentică, intabulat,
 • Contract de uz,
 • Contract de uzufruct,
 • Extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere,
 • Certificat de moştenitor,
 • Act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, intabulat,
 • Hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea (intabulată) sau folosinţa/uzufructul,
 • Hotărâre judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, intabulată,
 • Proces verbal de recepţie a construcţiei, intabulat,
 • Act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite.

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

 • Diploma;
 • Certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • Certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 • Certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • Atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • Atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • Orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

http://www.onrc.ro/documente/ghid/1_pfa.pdf

EnglishRomanian
SUNA ACUM